وروجک تنها

برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد. چون بر این باورند که: یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

اسفند 91
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
10 پست
مرداد 91
7 پست
تیر 91
10 پست